Lejebetingelser maskineudlejning Tjelle Byg ApS

LEJEVILKÅR

1. Generelt
Disse Lejevilkår finder anvendelse ved enhver lejeaftale mellem på den ene side Tjelle Byg , CVR-nr. 32882129
(herefter kaldet ”Udlejer”) og på den anden side kunden (”herefter kaldet Lejer”), hvormed Udlejer indgår lejekontrakt om én
eller flere specifikke maskiner. Ethvert tilbud på leje fra Udlejers side afgives med forbehold for, at de omhandlede maskiner
er lejet ud til anden side inden Lejer bekræfter lejeaftalen.

2. De lejede maskiner
Udlejers ydelse omfatter én eller flere maskiner samt tilbehør m.m. i henhold til nærmere specificeret lejekontrakt, hvori det
lejede udstyr samt periode, pris, stand m.m. fremgår. I det omfang et forhold ikke er nærmere beskrevet i lejekontrakten,
gælder nærværende Lejevilkår i enhver henseende i forholdet mellem Udlejer og Lejer. Det påhviler Lejer at afhente og
tilbagelevere det lejede udstyr ved Udlejer. Hvis der undtagelsesvis indgås udtrykkelig aftale om levering og/eller afhentning
ved Lejer, påhviler det Lejer at sikre, at udstyret og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje, og
opstilles på bæredygtig grund. Udlejer bistår alene med af- og pålæsning i forbindelse med lejeforholdets begyndelse og ophør
ved levering på Lejers adresse. I tilfælde, hvor Lejer afhenter og/eller tilbageleverer det lejede udstyr ved Udlejer, er Lejer selv
ansvarlig for af- og pålæsning.

3. Ansvar
Lejer bærer ansvaret overfor sig selv og egne ansatte, medhjælpere, transportører m.v., herunder enhver tredjemand vedrørende
af- og pålæsning af det lejede samt transport og brug for enhver type af skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra Udlejers
side. Lejers ansvar omfatter således skader på egne ting, personer og det lejede udstyr, medmindre skaden skyldes Udlejers
forhold, herunder eksempelvis forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om brug m.m.
Lejer bærer risikoen for beskadigelse af arbejdspladsen, hvor udstyret anvendes, tillige med at Lejer bærer det fulde ansvar for
det lejede udstyr fra det tidspunkt, hvor det lejede stilles til rådighed for Lejer og frem til det tidspunkt, hvor det lejede
afleveres i kontraktmæssig stand til Udlejer. Udlejer påtager sig ikke risiko eller ansvar for driftstab af nogen art, avancetab,
eller andet direkte/ indirekte tab eller følgeskader. Uanset om en skade skyldes en fejl eller mangel fra Udlejers side, fraskriver
Udlejers sig i enhver henseende risiko og ansvar for driftstab, avancetab, direkte/indirekte tab og uforudsete følgeskader.

4. Forsikring
Lejer skal selv sørge for enhver form for forsikring af det lejede udstyr, herunder forsikring i tilfælde af skader, brand, tyveri
m.m. Ved enhver lejekontrakt kan Udlejer betinge sig af, at Lejer foreviser gyldig forsikring, forinden det lejede udstyr
udleveres til Lejer. I tilfælde af skade, brand, tyveri m.m. på det lejede udstyr, opkræver Udlejer enhver omkostning, herunder
eventuelt omkostning til køb af tilsvarende udstyr direkte ved Lejer, og Lejer er selv ansvarlig for at få dækning ved sin
forsikring.

5. Pris og betaling
Prisen for det lejede udstyr fremgår af den indgåede lejekontrakt. Medmindre andet er anført i lejekontrakten er priser angivet
ekskl. moms. Medmindre anden aftale indgås, opkræves betaling ved lejekontraktens indgåelse, og ved det lejede udstyrs
afhentning, er Lejer forpligtet til at betale for det lejede udstyr uanset, om det har været benyttet eller ej. Betaling kan se
kontant eller via mobilpay

6. Det lejedes stand ved lejeforholdets begyndelse og ophør
Ved lejeforholdets begyndelse modtager Lejer det lejede udstyr i rengjort og velvedligeholdt stand tillige med, at det lejedes
udstyrs timetal registreres (hvor relevant). I lejekontrakten anføres enhver relevant skade eller slidtage på det lejede, som Lejer
ikke er ansvarlig for. Ved lejeforholdets ophør skal det lejede udstyr tilbageleveres rengjort og i samme stand som det blev
overdraget til Lejer, bortset fra almindelig slid og ælde. I modsat fald opkræves udgiften til kontraktmæssig aflevering ved
Lejer, der tillige skal betale leje i perioden frem til kontraktmæssig aflevering. Lejer skal selv afholde enhver udgift til
brændstof, vand, olie m.m., idet det lejede ved lejeforholdets begyndelse afleveres med tilstrækkelig olie og vand, men uden
brændstof, medmindre anden aftale indgås.
I det tilfælde, at Lejer konstaterer en defekt eller anden skade på det lejede udstyr efter udlevering, skal Lejer afstå fra at
benytte det lejede udstyr og straks kontakte Udlejer, der aftaler nærmere vedrørende besigtigelse. Viser det sig, at
defekten/skaden skyldes Udlejers forhold refunderes lejen forholdsmæssigt for den tid, hvor det lejede udstyr ikke kan
benyttes. Lejer kan ikke derudover rette krav mod Udlejer.
I det tilfælde, hvor en lejekontrakt ikke er indgået for et specifikt antal arbejdstimer, men derimod arbejdsdage, regnes 1
arbejdsdag for at være 8 timer pr. dag. Har Lejer således lejet udstyr for 3 arbejdsdage, svarer det til, at Lejer i lejeperioden
maksimalt må benytte det lejede i 24 timer.

7. Defekt udstyr
Hvis Udlejer tilkaldes på grund af, at det lejede udstyr ikke vil starte/er defekt, og det viser sig, at det ikke skyldes forhold
Udlejer er ansvarlig for, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 500,00 for kørsel til Lejer, og derudover betaling på kr. 475,00
pr. påbegyndt time, som Udlejer bruger på transport og udbedring af fejl/defekt.

8. Misligholdelse
Såfremt Lejer misligholder sine forpligtigelser i henhold til lejekontrakten og nærværende Lejevilkår, kan Udlejer uden varsel
ophæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Udlejer måtte have afholdt til afhentning af det lejede
udstyr, og tabt fortjeneste som følge af manglende mulighed for udleje af udstyret.
Som misligholdelse regnes blandt andet, men ikke udelukkende, følgende:
 manglende betaling af leje
 manglende driftsmæssigt vedligeholdelse, herunder rengøring og reparation af det lejede udstyr
 manglende rettidig aflevering af det lejede udstyr herunder manglende rengøring
 nægtelse af Udlejers adgang til at besigtige det lejede udstyr i lejeperioden
 brug af det lejede udstyr fra en anden arbejdsplads end den oplyste, samt brug udover de lejede timetal
 manglende forsikringsdækning, hvor påkrævet
Hvis misligholdelsen består i manglende rengøring af det lejede ved lejeaftalens ophør, faktureres Lejer kr. 500,00 i gebyr og
administration, samt en timepris på kr. 475,00, der opkræves for hver påbegyndte 30 minutter rengøringsarbejdet varer.

9. Tvist
I tilfælde af tvister mellem Parterne, afgøres enhver tvist efter dansk ret ved Retten i Aarhus som aftalt værneting, medmindre
Lejer er en forbruger, idet retssag da kan indledes på forbrugerens bopæl eller indbringes for Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens forbrugerklagenævn.

Det siger vores kunder

Læs mere om vores mange anmeldelser på Anmeld Håndværker

Tjelle Byg ApS Rævdalstoften 1 9330 Dronninglund CVR:32882129