Lejebetingelser maskinudlejning Tjelle Byg ApS

Lejevilkår

1. Generelt

Disse Lejevilkår finder anvendelse ved enhver lejeaftale mellem på den ene side Tjelle Byg , CVR-nr. 32882129
(herefter kaldet ”Udlejer”) og på den anden side kunden (”herefter kaldet Lejer”), hvormed Udlejer indgår lejekontrakt om én eller flere specifikke maskiner. Ethvert tilbud på leje fra Udlejers side afgives med forbehold for, at de omhandlede maskiner er lejet ud til anden side inden Lejer bekræfter lejeaftalen.

2. De lejede maskiner

Udlejers ydelse omfatter én eller flere maskiner samt tilbehør m.m. i henhold til nærmere specificeret lejekontrakt, hvori det lejede udstyr samt periode, pris, stand m.m. fremgår. I det omfang et forhold ikke er nærmere beskrevet i lejekontrakten, gælder nærværende Lejevilkår i enhver henseende i forholdet mellem Udlejer og Lejer. Det påhviler Lejer at afhente og tilbagelevere det lejede udstyr ved Udlejer.

Hvis der undtagelsesvis indgås udtrykkelig aftale om levering og/eller afhentning ved Lejer, påhviler det Lejer at sikre, at udstyret og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje, og opstilles på bæredygtig grund. Udlejer bistår alene med af- og pålæsning i forbindelse med lejeforholdets begyndelse og ophør ved levering på Lejers adresse. I tilfælde, hvor Lejer afhenter og/eller tilbageleverer det lejede udstyr ved Udlejer, er Lejer selv ansvarlig for af- og pålæsning.

3. Ansvar

Lejer bærer ansvaret overfor sig selv og egne ansatte, medhjælpere, transportører m.v., herunder enhver tredjemand vedrørende af- og pålæsning af det lejede samt transport og brug for enhver type af skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra Udlejers side. Lejers ansvar omfatter således skader på egne ting, personer og det lejede udstyr, medmindre skaden skyldes Udlejers forhold, herunder eksempelvis forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om brug m.m.

Lejer bærer risikoen for beskadigelse af arbejdspladsen, hvor udstyret anvendes, tillige med at Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede udstyr fra det tidspunkt, hvor det lejede stilles til rådighed for Lejer og frem til det tidspunkt, hvor det lejede afleveres i kontraktmæssig stand til Udlejer. Udlejer påtager sig ikke risiko eller ansvar for driftstab af nogen art, avancetab, eller andet direkte/ indirekte tab eller følgeskader. Uanset om en skade skyldes en fejl eller mangel fra Udlejers side, fraskriver Udlejers sig i enhver henseende risiko og ansvar for driftstab, avancetab, direkte/indirekte tab og uforudsete følgeskader.

4. Forsikring

Lejer skal selv sørge for enhver form for forsikring af det lejede udstyr, herunder forsikring i tilfælde af skader, brand, tyveri m.m. Ved enhver lejekontrakt kan Udlejer betinge sig af, at Lejer foreviser gyldig forsikring, forinden det lejede udstyr udleveres til Lejer. I tilfælde af skade, brand, tyveri m.m. på det lejede udstyr, opkræver Udlejer enhver omkostning, herunder eventuelt omkostning til køb af tilsvarende udstyr direkte ved Lejer, og Lejer er selv ansvarlig for at få dækning ved sin forsikring.

5. Pris og betaling

Prisen for det lejede udstyr fremgår af den indgåede lejekontrakt. Medmindre andet er anført i lejekontrakten er priser angivet ekskl. moms. Medmindre anden aftale indgås, opkræves betaling ved lejekontraktens indgåelse, og ved det lejede udstyrs afhentning, er Lejer forpligtet til at betale for det lejede udstyr uanset, om det har været benyttet eller ej. Betaling kan se kontant eller via mobilpay

6. Det lejedes stand ved lejeforholdets begyndelse og ophør

Ved lejeforholdets begyndelse modtager Lejer det lejede udstyr i rengjort og velvedligeholdt stand tillige med, at det lejedes udstyrs timetal registreres (hvor relevant). I lejekontrakten anføres enhver relevant skade eller slidtage på det lejede, som Lejer ikke er ansvarlig for. Ved lejeforholdets ophør skal det lejede udstyr tilbageleveres rengjort og i samme stand som det blev overdraget til Lejer, bortset fra almindelig slid og ælde. I modsat fald opkræves udgiften til kontraktmæssig aflevering ved Lejer, der tillige skal betale leje i perioden frem til kontraktmæssig aflevering. Lejer skal selv afholde enhver udgift til brændstof, vand, olie m.m., idet det lejede ved lejeforholdets begyndelse afleveres med tilstrækkelig olie og vand, men uden brændstof, medmindre anden aftale indgås.

I det tilfælde, at Lejer konstaterer en defekt eller anden skade på det lejede udstyr efter udlevering, skal Lejer afstå fra at benytte det lejede udstyr og straks kontakte Udlejer, der aftaler nærmere vedrørende besigtigelse. Viser det sig, at defekten/skaden skyldes Udlejers forhold refunderes lejen forholdsmæssigt for den tid, hvor det lejede udstyr ikke kan benyttes. Lejer kan ikke derudover rette krav mod Udlejer.

I det tilfælde, hvor en lejekontrakt ikke er indgået for et specifikt antal arbejdstimer, men derimod arbejdsdage, regnes 1 arbejdsdag for at være 8 timer pr. dag. Har Lejer således lejet udstyr for 3 arbejdsdage, svarer det til, at Lejer i lejeperioden maksimalt må benytte det lejede i 24 timer.

7. Defekt udstyr

Hvis Udlejer tilkaldes på grund af, at det lejede udstyr ikke vil starte/er defekt, og det viser sig, at det ikke skyldes forhold
Udlejer er ansvarlig for, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 500,00 for kørsel til Lejer, og derudover betaling på kr. 475,00 pr. påbegyndt time, som Udlejer bruger på transport og udbedring af fejl/defekt.

8. Misligholdelse

Såfremt Lejer misligholder sine forpligtigelser i henhold til lejekontrakten og nærværende Lejevilkår, kan Udlejer uden varsel ophæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som Udlejer måtte have afholdt til afhentning af det lejede udstyr, og tabt fortjeneste som følge af manglende mulighed for udleje af udstyret.

Som misligholdelse regnes blandt andet, men ikke udelukkende, følgende:

 • manglende betaling af leje
 • manglende driftsmæssigt vedligeholdelse, herunder rengøring og reparation af det lejede udstyr
 • manglende rettidig aflevering af det lejede udstyr herunder manglende rengøring
 • nægtelse af Udlejers adgang til at besigtige det lejede udstyr i lejeperioden
 • brug af det lejede udstyr fra en anden arbejdsplads end den oplyste, samt brug udover de lejede timetal
 • manglende forsikringsdækning, hvor påkrævet

Hvis misligholdelsen består i manglende rengøring af det lejede ved lejeaftalens ophør, faktureres Lejer kr. 500,00 i gebyr og administration, samt en timepris på kr. 475,00, der opkræves for hver påbegyndte 30 minutter rengøringsarbejdet varer.

9. Tvist

I tilfælde af tvister mellem Parterne, afgøres enhver tvist efter dansk ret ved Retten i Aarhus som aftalt værneting, medmindre Lejer er en forbruger, idet retssag da kan indledes på forbrugerens bopæl eller indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbrugerklagenævn.

Se vores katalog: se mere her

Medlem af Byg Garanti

Som medlem af Byg Garanti giver vi dig tryghed. Du kan trygt tilknytte os som samarbejdspartner på dit byggeprojekt. Skulle der være problemer, er vores arbejde dækket af garanti.

Brug for en professionel tømrer?
Kontakt Tjelle Byg ApS

 • Medlem af byg garanti din sikkerhed
 • Vi har mange års erfaring
 • Vi overholder vores aftaler
 • Vi bygger på kvalitet og faglig stolthed
 • Hos os er du i trygge hænder
Få et tilbud i dag